نود هشتيا |رمان دانلود آهنگ غمگين ،هك كلش،هك تلگرام،پاسخ به مسائل جنسي، نود هشتيا |رمان دانلود آهنگ غمگين ،هك كلش،هك تلگرام،پاسخ به مسائل جنسي، .

نود هشتيا |رمان دانلود آهنگ غمگين ،هك كلش،هك تلگرام،پاسخ به مسائل جنسي،

علی اسحاقی آهنگ این پایینا

ســلام
تــرانــه ســرا و دکلمــه : علــی اسحــاقــی
آهنگــ فــوق العــاده غمگیــن و ســوزناکــ ایــن پــایینــا
بــرای این آهنگــ و شــعرش خیــلی زحمــت کشیدم
واقــعــا تــرانــه آهنگــ خیــلــی احســاسی شــده
مشکـلات و درد جامعــه حــرف دل خیــلــی از شمــاهــا و خــودم
تـو ایــن آهنگــ خلاصــه شـــده
پیشنهــاد میکنــم حتمــا دانلــود کنیــددنیـــا زورش بـــه منـــو اون کــه بــی کــس رســید
دنیـــا تیغــشـــــو روی ایـــن دل خستــــه کشــید


آهنگ غمگین این پایینا علی اسحاقی آهنگی برای فقیرها

تــوی تنهــایــی مــا غــم و غصــه شــده یــار
شــب و روزمــون تــو ایـــن اتــاق تــاریکــ و تــار
ســر میشــه ولـــی بــدون آسمــون خــراب میشــه
شــب بــه شب رو ســرمــون غصــه هــا هــوار میشـــه
بـــه خــودت قســم صــدات دیگه نــایــی نــداره   خــون قرمـز تـورگـام دیگـه جـایـی نـداره
هــر چـی گفـتیم از غمــا میگــه نـاشکـری نکـن  سـرمـون اومـده خـب چـیــو نـاشکــری نکــن
جــای مــا نیستــی ببـینــی سخــتـــی هــا کلافــه کــرد
حفــره ی بــی کــسی هـا زیــر پــامـــو خــالــی کــرد
اون بـالاهــا پــولــدار رو همــه چــی دســت میــزارن
ســر گشـــنـه رو زمیــن ایــن پــاییــنـــا میـزارن

اونقـــدر دادی بهــش داره خــدایــی میکنــه
یکــی هـم مثــه مــاهــا داره گــدایــی میکنــه

Ali Eshaghi in Payina

Down here

Www.Hessegham.mihanblog.com

حـــس غــــم
حســــی مــوزیـکـــــ


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ساعت: ۰۸:۴۹:۵۲ توسط:عابد موضوع:

پیمان ان پی آهنگ خاکش نکنید

اونــی کــه خــاکــش میکنــی خــاکــــو نریــز روش
اونــی کــه خــاکــش میکنــی واســم عـزیــز بــود
ســلام
یــه آهنگـــ فوق العــاده غمگیــن و احســاســـی
رپــــ بسیــار زیبــای خاکــش نکنیــد 
پیمــان NP
شعــر : بهــزاد پکــس
تنظیـــم : سبحـان عــابـدکــم آوردم چــرا حــرفــی نمیزنــی
یــه ســوال دارم ازت چــرا منــو نمیبــری

خاکم نکنید عکس غمگین و گریه دار آهنگ غمگین

آلبــوم ورق نــزن خــودتــو اذیــت نکــن
مــن دیگــه تــه خطــم
نمیخــوام نصیحــت نکــن
نمیخــواد دلــداریم بــدی دلــم آروم نمیــشه
بــه شـــوخــی بگــی یــه روز بمیــرم چـــی میشــه
خــوب نگــام کن شــدم افســرده گــوشه اتـاقمــم دلــم تــو غــم مــرده
د یــه چــیزی بگــو چــرا چشمــات سفیــد
چــرا ســرد بدنــت چــرا رنگـــت پــریــده
چــرا ســاکتــی چــرا حــرف نمیزنــی
ببــین عصبیــم سرم داد نمیزنــی
دلــم گــرفتــه بگــو کجــایــی تــو

مــن رو زمیــن مردم وقتـــی دیدم زیــر خــاکـــی

یــادش بخــیر
حــرف از روزای عــروســی بــود
چشــم دیدن نداشــت چــه دنیــای حســودی بــود
حــالا یـادگــاریــت شــده واســم چنتــا شمــع
عکســاتم دارم ســوزونــدم چنـتـــاشم

Peyman Np Khakesh Nakonid

Not its territory

Www.Hessegham.Mihanblog.com

Www.He3i.Mihanblog.com

حــس غــم و حســی مــوزیکـــ
دانلــود آهنگــ هــای غمگیـــن


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ساعت: ۰۸:۴۹:۵۲ توسط:عابد موضوع:

مهران باقری و پوریا پاسکال آهنگ کینه

ســلام
آهنگــــ غمگیـــن کیـــنه
بــا صــدای
مهــران بــاقــری & میلاد صـادقــی & پوریــا پـاسکــال
پــاپ : مهران & میـلاد
رپ : پــوریـــا پــاسکــال
پیشنهــاد بــرای دانلــودشکستــه بغــض تــوی صــدام
نشســته اشـکـــ رو گــونــه هــام
آروم آروم دارم میــرم بگذرم از گذشتــه هــا
گذشتــم از نگــاه تــو سپــردمــت بــه روزگــار
کــه از تـــو تــوی ایــن دلــم کیــنه نمــونه یــادگــار

عکس غمگین و تنهایی

هــر چــی بلا ســرم میــاد از عـشقـــــو دل دادگیــمـه
از ایــن دل پــر زده و از ایـن همــه سادگیمــه
ای دل مــن تــو هم بشـو یـه بـی وفـا مثـل همـه
کـی مثل تــو تــوی شبـام پـر از عـذاب و ماتم
هیچکســی اشکـامـو نـدید
هـرکـی اومـد ازم بـریداما یکـی بـه راحتـی
ایـن دل سـادمــو خـریـد
چطـور دلـش اومـد بـره اون کـه میگفـت عـاشقم
هـرچـی عـذاب بـده منـو بهش میگـم بـازم کـم
منــو فـریبـم دادی تـو بـا لهـن حـرفـات
کـاش مـن نمیـدادم بـه تـو دستـامــو تـو دستـات
Mehran bagheri & Milad Sadeghi & Pory Paskal

Song Hatred

Kine
Www.He3i.mihanblog.com
Www.Hessegham.mihnablog.com

حــس غــم و حســی مــوزیکــ
آهنگــ هــای خـواننـده هــای نـاشنـاختـه غمگیــن


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ساعت: ۰۸:۴۹:۵۲ توسط:عابد موضوع:

مصطفــی پریزاد آهنگ اشکامو ندید

ایــن آهنگــو خیلــی دوست دارم
نـه بـه خــاطر شعــرش بخــاطر سبکــش
آهنگـــ فوق الـعـاده غمگیــن اشکـامــو نـدیدی
از مصطفــی پـریـزاد
اشکامو ندیدی آهنگ احساسی و سوزناک

میمــونم بـه انتظارتــــ
تـــوی اوج نــا امــیدی
مثــل اون لحظــه ی آخــر
کــه تـــو اشکــامـــو نــدیدی
یــادتـــه تــو گــریــه کــردی
روی شــونــه هــام عــزیزم
حــالــا بـاورم نمیشــه واســه تــو اینجــا غــریبـم
یــادتــه یــه روز میگفتــی زندگــی بــی تــو محــال
یــاد خــاطرش قشنگـــ اگــه ارزشــی نــداره
دیگــه بسمــه بــرو گریــه هــام دســت خــودم نیسـت
کــاش از اول گفتــه بــودی دل تــو عــاشق مــن نیســـت

غمگیــن تــرین آهنگـــ 
حســـی مــوزیکـــ
حـــس غــم

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ساعت: ۰۸:۴۹:۵۲ توسط:عابد موضوع:

میلاد کنری آهنگ خودکشی

آهنگـــ فوق العـــاده غمگیـــن و احســاســــی

                    خــــود کشـــــی
بـا صــدای میــلاد کنــری
شعــر بســیار زیبـایــی داره
تنظیــم : مهـدی لطفــی
حتمــا دانلــود کنیــد
شعــر ایـن آهنگـــ از مصطفــی سـامعــی
یکـــی از بهتــرین شاعــرای ایــران
مصطفـــی ســامعـــیتیــغ و گــذاشتــم رو رگـــم
شــاه رگـــ دستمـــو زدم
دیــدی منـــم بــریدنـــو
مثــه خـــود تـــو بلـدم

خودکشی تیغ و رگ آهنگ غمگین

ســاده بــریدی از دلــم منــم بـریدم از خــودم
یــه اشتبـاه رو اشتبــاه
چــرا مــن عـاشقــت شدم
یکــی دیگــه دلتـــو بـرده
نگــو نه
عشــق مــن تــوی دلتــ مــرده نگــو نــه
دل مــن زیــادی عــاشق تــو بـــود
چـــوب دوســـت داشتنتـــو خــورده نگــو نــــه

تیــغ روی دستــای مـــن نبضــم چــه آروم میزنـــه
یکیــی واســه همیشــه رفتــــ
یکــی داره جــون میکنـــه
تنهـــام گــذاشتـــی بــی وفــا بــی تــو شکســتم بــی صــدا
مـــن از گنــاهت میگــذرم ولــی نمیگــذره خـــدا

Milad Kaneri Khodkoshi
Suicide
Lyric : Mostafa Sameyi
Tanzim : Mehdi lotfi
Website : He3i Music


Www.He3i.mihanblog.com
Www.Hessegham.mihanblog.com

حســــی مــوزیکـــــ
حـــس غــــم

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ساعت: ۰۸:۴۹:۵۲ توسط:عابد موضوع: